3/2/15

Winter sowing / Zimsko sajenje

For a blog start of 2015, we will write about experimenting with winter sowing. It's been a long, quiet and busy winter and what is better than preparing for the new gardening season...
Za prvo objavo na blogu v 2015 smo izbrali temo eksperimentiranja z zimskim sajenjem. Za nami je dolga, tiha in delovna zima in kaj je lepšega kot pripravljanje na novo vrtnarsko sezono...

So, what is winter sowing? 
Winter sowing is starting seeds outdoors in winter. Yes, that's right! If you don't have a green house, window space or lights, this is the way to go. Many plants reseed and germinate outdoors without our intervention - they will germinate when their time comes. With winter sowing we just protect the seeds from wind, animals and drying out. And the good thing is - it works! All you need is seeds, soil and plastic bottles/containers. We plant seeds in containers (mini green houses) and place them outside in the winter, where we expose them to cold, rain and snow. Reuse/recycle is our motto!
It's easy and fun, you'll see :) 

Kaj torej pomeni zimsko sejanje?
Zimsko sejanje je sejanje zunaj v zimi. Ja, tako je! Če nimaš tople grede ali rastlinjaka, mesta na okenskih policah ali luči, je zimsko sajenje zate. Veliko rastlin se samih zasadi in vzklije zunaj brez naših posegov - vzklijejo, ko napoči primeren čas. S to tehniko semena samo zaščitimo pred vetrom, mrazom, živalicami ter izsušitvijo. In dejansko deluje! Vse, kar potrebujete so semena, zemlja in plastenke/plastične posode. Semena posadimo v 'mini plastenjake' in jih postavimo ven pozimi, kjer so izpostavljene nizkim temperaturam, dežju in snegu. Ponovna uporaba/reciklaža je naš moto!
Je enostavno in prijetno :)


Here's what you'll need / Potrebujemo:
plastic bottles or containers / plastenke ali plastične posodice
scissors, knife / škarje, nož
drilling machine / vrtalnik s svedrom
soil / zemlja
seeds / semena

Clean and cut plastic bottles in half or three parts, depending on the type of the bottles. Take bottom parts and drill holes for drainage. Cut upper part of the bottles 3-4 times, so the cap can fit the bottom part.
Plastenke očisti in prereži na pol ali na tri dele - odvisno od oblike plastenke. Zgornji del plastenke zareži 2-3 krat, da lažje sede na spodnji del. V spodnje dele plastenk zvrtaj luknje za odtekanje odvečne vode.


Fill the bottom part with cca 12 cm of soil (we used our compost soil), water well and place seeds on top, pressing them lightly into the soil. Mark the planters (very important!). Place outside, sprinkle water from time to time and watch them grow.
Spodnji del napolni z najmanj 12 cm zemlje (mi smo uporabili kar svojo kompostno zemljo), dobro zalij/namoči in položi semena na površino ter jih le rahlo pritisni v zemljo. Primerno označi (zelo pomembno!). Postavi ven, na vsake toliko zalij (poškropi) in opazuj, kako rastejo.For more info & ideas go to / Več informacij in idej na:
http://www.wintersown.org/


9/12/14

Another house bites the dust... / In še ena hiša se lahko poslovi...

... and stand proud and warm with its new straw & clay insulation, spreading know-how, community work and some good vibes... Cheers to Andreja, her friends and the Art center team!

... od mrzlih zim in ponosno stoji in greje z novo izolacijo iz slame in ilovice, širi znanje, skupnostno delo in dobre vibracije... Živela Andreja, njeni prijatelji in ekipa Art središča!And TNX for all the photos from everybody!
In hvala vsem za vse fotke!Three little cats / Trije mali mickoji

Meet our new little cats:
Spoznajte naše nove male mickoje:Willy the Kid, Little Black Devil & Francesca / Vili d'Kid, Mali Črni Vragec in FrančeskaFloor insulation finish / Zaključek talne izolacije

Finally, the floors of the residential house are insulated and closed!

Končno, tla rezidenčne stavbe so izolirana in zaprta!


48 wooden boards measured, cut and installed /
48 lesenih desk izmerjenih, razrezanih in pritrjenih Guys just did it again! / Fantje so se spet kar lotili dela.
7/18/14

Geodesic dome? / Geodezična kupola?

Our dream of having a geodesic dome greenhouse is finally becoming reality. Wood for the construction is prepared, plans and equipment ready for the next step...
If you want to learn about geodesic dome construction, join our upcoming workshops where we'll be building a 5m biodome! 


Naše sanje o geodezični kupoli za rastlinjak postajajo resničnost. Les za konstrukcijo je pripravljen, načrti in oprema čakajo na naslednji korak...
Če se želiš naučiti izgradnje kupole, se nam pridruži na naših delavnicah, kjer bomo izgradili biodome s premerom 5m!
3D model of a geodesic dome / 3D model geodezične kupole 
(source/vir: Domerama)

 


Wood is prepared / Les je pripravljen

Plans of joints / Načrt stikov
Biodome info packs (general info, plans, calculators, photos, links, ...):
Vse o biodomih (na splošno, načrti, kalkulatorji, fotografije, linki...):
http://www.desertdomes.com/
http://www.domerama.com/geodesic-dome-plans/


Check our web page for workshop details in the coming days!
Več informacij o delavnicah kmalu na naših spletnih straneh!

Shadow on the wall / Senca na steni

As every year, we are preparing ourselves for the worst summer heat by building a summer tent for the facade of the main house. This year comes a little improvement - use of reed and a handy system.

Kot vsako leto, se tudi tokrat pripravljamo na najhujšo poletno vročino s postavitvijo poletnega šotora na pročelju osrednje hiše. To leto z izboljšavami - uporabo trstike in enostavnega sistema namestitve.
Preparing the frame / Priprava okvirjaMounting the first panel / Prtitrditev prvega panela Low-tech mounting system / Low-tech sistem namestitveFinal look / Končni izgled
7/16/14

Stork visit / Obisk štorklje

A beautiful bird, symbol of Prekmurje, visited Art center during mulching session to feed off the cut grass. 
Prelepa ptica, simbol Prekmurja, je obiskala Art središče med mulčanjem visoke trave. 

Grass cut, stork fed and all is well once again.
Trava pokošena, štorklja sita in zopet je vse dobro.